1402/1/16 چهارشنبه

روند و ضرورت تشكيل ستاد و آيين نامه گردوغبار 
كشور ايران روي كمربند گردوخاك جهان قرار دارد و منشاء گردوخاك صحاري عربستان و شمال آفريقا و جنوب عراق، در دوره‌هاي خاصي از سال بيشتر نواحي جنوب غربي و غرب كشور تحت تأثير قرار مي‌دهد. در سال‌هاي 85 و 86 پديده گردوغبار با منشاء عراق، سوريه و اردن، ايران را تحت تأثير قرار داد و به دليل آنكه ريزدانه‌تر بود، تداوم زماني بيشتري داشت و سطح گسترده‌تري از كشور را تحت تأثير قرار داد بطوريكه تا نواحي مركزي ودامنه هاي جنوبي البرز هم رسيد و تهران را نيز موثر از خود نمود. خشكسالي سال‌هاي اخير، تغيير در رژيم هيدرولوژيكي منطقه با احداث سدها، كانال‌هاي انحرافي، تغيير الگوي مصرف، تغيير الگوي كشت و تغييرات اقليم آثار سوء اين پديده را افزايش داده است. با توجه به دلايل ياد شده، سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه‌اي به معاون اول محترم رئيس‌جمهور خواستار طرح و بررسي موضوع در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست شد. موضوع در جلسه مورخ 03/06/87 كميسيون تخصصي امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هئيت دولت مطرح و مقرر گرديد كارگروهي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و نيرو تشكيل گردد و طرح جامعي در اين خصوص تهيه و ظرف مدت يك ماه براي سير مراحل قانوني تصويب به دفتر اين كميسيون ارايه شود. پس از آن هيأت وزيران در اجراي تصميمات جلسه مذكور، طرح مقابله با پديده گردوغبار در استان‌هاي جنوب و غرب كشور را بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست تصويب نمود و در نهايت آئين‌نامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد‌و‌غبار در كشور تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ گرديد.

با ابلاغ تصويب نامه شماره 47362/هـ 53227ت مورخ 26/04/1395 به عنوان سند بالادستي و هماهنگ كننده ميان دستگاه‌هاي اجرايي و طي چهار سال گذشته سازمان حفاظت محيط زيست با تلاشي بي‌وقفه نقش هماهنگي و نظارت بر اجراي عمليات و اقدامات توسط دستگاه‌ها و همچنين هماهنگ‌كننده توليدات علمي مرتبط با موضوع با همكاري دستگاه‌هاي عضو را ايفا نموده است. اما وجود چالش‌ها و مشكلاتي از حيث سياست‌گذاري، اولويت‌بندي اقدامات و گزارش‌گيري از دستگاه‌ها يك تغيير رويكرد در اقدامات كه همراستا با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد را اقتضا نمود. لذا پس از طرح مسئله با نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد ملي مقابله با پديده گردوغبار و پس از برگزاري جلسات مشترك و دو جانبه ميان نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي عضو، اعضا به اتفاق آرا با اصلاح آيين‌نامه اجرايي موافقت نمودند و در نهايت آيين‌نامه هماهنگي پيشگيري و مديريت گردوغبار به شماره 27962/ت57929هـ مورخ 12/3/1400 به تصويب هيات وزيران رسيد و به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ابلاغ گرديد.