اخبار
اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98 اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98 ، روز دوشنبه مورخ 98/2/2 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.
اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98، روز دوشنبه مورخ 98/2/2 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی به منظور تعیین تکلیف مالچ های راه یافته به مراحل تکمیلی ارزیابی تثبیت¬کننده¬های خاک برگزار گردید. در این جلسه پس از بررسی پیشنهاد تأیید بررسی¬های میدانی قبلی انجام شده برای یکی از متقاضیان ارزیابی که قسمت اول سطح دوم را با موفقیت پشت سر گذاشته بود؛ بر روند بررسی برای همه متقاضیان به‌صورت یکسان و مطابق با دستورالعمل تدوین‌شده تأکید گردید.
بيشتر