اخبار
سومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98 سومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال جاری، روز یکشنبه مورخ 98/4/30 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.
سومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال جاری، روز یکشنبه مورخ 98/4/30 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش نتایج آزمایشات مرحله دوم ارزیابی تثبیت کننده های خاک توسط نماینده محترم پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و گزارش پیشرفت کار ارزیابی های تکمیلی مواد تثبیت کننده خاک توسط نماینده محترم ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ، مقرر گردید شیوه نامه نظارت بر بررسیهای میدانی در مدت 15 روز تهیه و برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به ستاد ارسال گردد.

 
بيشتر