1397/5/23 سه‌شنبه
1- کمیته راهبردی گرد و غبار: متشکل از نمایندگان سازمان ها و دستگاه های موضوع ماده 1 آیین نامه آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار (جدول شماره 1)  

 
جدول شماره 1: اعضای کمیته راهبردی گرد و غبار
 
1- سازمان حفاظت محيط زیست  6- سازمان هواشناسی کشور 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 7- سازمان مدیریت بحران کشور 9- سازمان زمین شناسی کشور
3- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور 8- وزارت امور خارجه 10- وزارت آموزش و پرورش
4- وزارت نیرو 9- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 11- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
5- وزارت نفت 10- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 12- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


2- کمیته تخصصی گرد و غبار: با توجه به مصوبه جلسه یازدهم کمیته راهبردی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار که در تاریخ 1396/6/25 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید، ستاد مکلف به برگزاری جلسات کمیته تخصصی گردید تا دستورات واصله قبل از طرح در کمیته راهبردی، در این کمیته مورد بررسی فنی و کارشناسی گردند. با همکاری دستگاه ها نماینده تام الاختیار (نمایندگان جدول شماره یک در سطوح کارشناسی) به ستاد معرفی شده و ستاد اولین جلسه این کمیته را در تاریخ 1396/7/22 برگزار نمود.

3- کارگروه تخصصی ماده 3 آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار : با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، جلساتی در قالب کمیته تخصصی ماده ۳ آئین نامه اجرائی مقابله با پدیده گرد و غبار موضوع شناسایی منشاء های داخلی و خارجی تولید گردوغبار، تشکیل شده است و این کمیته در حال نهایی کردن طرح منشاء‌یابی داخلی و خارجی گرد و غبار بوده و با نهایی شدن طرح های مذکور، برنامه عمل هر استان تهیه و برای اجرا به استانهای درگیر ارسال خواهد شد. 
 
4- کارگروه تخصصی بررسی مواد تثبیت کننده خاک مرتبط با موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد وغبار: به منظور سیاستگذاری، پایش، برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به بررسی مواد تثبیت کننده خاک (مالچ) در ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل گردیده است (جدول شماره 2):

   
جدول شماره 2: اعضای کمیته فنی کارگروه تخصصی "بررسی مواد تثبیت کننده خاک"
 
1- نمایندگان ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار  6- نماینده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست   11- عضو هیئت علمی مطلع
2- نماینده معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 7- نماینده دفتر حراست سازمان حفاظت محیط زیست    12- نماینده سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
3- نماینده معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست  8- نماینده دفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیطزیست 13- نماینده موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
4- نماینده دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 9- نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 14- نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
5- نماینده دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست   10- نماینده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 15- نماینده ستاد توسعه زیست فناوری


5- کارگروه بین الملل گرد و غبار در راستای ماده 14 آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار: در راستای دستیابی به اهداف ستاد ملی گرد و غبار برای اجرای بهینه تعاملات بین المللی کارگروه با نام کارگروه بین الملل ستاد ملی گرد و غبار با حضور نمایندگان دستگاههای عضو (وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان هواشناسی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) آئین نامه تشکیل شده است.