1397/5/23 سه‌شنبه
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان به طور مکرر در معرض پدیده گرد و غبار قرار می گیرد. بنابراین پدیده گرد و غبار در کشور ما امر جدیدی نیست. در سالهای ۸۵ و ۸۶ پدیده گرد و خاک با منشاء عراق و سوریه، ایران را تحت تأثیر قرار داد و به دلیل ریزدانه بودن آن، تداوم زمانی بیشتری داشت و سطح گسترده تری از کشور را تحت تأثیر قرار داد بطوریکه تا نواحی مرکزی ودامنه های جنوبی البرز هم رسید و تهران را نیز موثر از خود نمود. خشکسالی سالهای اخیر، تغییر در رژیم هیدرولوژیکی منطقه با احداث سدها، کانالهای انحرافی، تغییر الگوی مصرف، تغییر الگوی کشت و تغییرات اقلیم آثار سوء این پدیده را افزایش داده است.
با توجه به دلایل یاد شده، سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهور خواستار طرح و بررسی موضوع در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست شد. موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ کمیسیون تخصصی امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هئیت دولت مطرح و مقرر گردید کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و نیرو تشکیل گردد و طرح جامعی در این خصوص تهیه و در مدت یک ماه برای سیر مراحل قانونی تصویب، به دفتر این کمیسیون ارائه گردد.
پس از آن هیأت وزیران در اجرای تصمیمات جلسه مذکور، طرح مقابله با پدیده گرد و غبار در استانهای جنوب و غرب کشور را بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تصویب نمود و در نهایت آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار (ﺷﻤﺎﺭﻩ۴۷۳۶۲/ﺕ۵۳۲۲۷ﻫـ مورخ 26/4/1395) در کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردید.
مطابق با ماده یک آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار، به منظور تبيين سياستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پيگيری اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت موضوع آیين نامه  آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار و ارایه گزارش های نوبه ای و ایجاد هماهنگی بين سازمان ها و دستگاه ها به منظور ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمينه همکاری های منطقه ای، ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با مسئوليت ریيس سازمان حفاظت محيط زیست و با عضویت معاونين ذی ربط سازمان حفاظت محيط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور)، نيرو، نفت، راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی کشور)، کشور (سازمان مدیریت بحران کشور)، امور خارجه، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمين شناسی کشور)، آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریيس جمهور و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران تشکيل شد.